พิธีปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

พิธีปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด กองอายุรกรรม รพ.รร.6 และภาควิชาอายุรศาสตร์ กศ.วพม. วันที่30 พฤษภาคม 2560