สมัครออนไลน์

การอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏบัติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 Intensive Review of Internal Medicine

2019-05-10 16:53:00
รายละเอียด :

จัดโดย มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (คลิกปุ่มลงทะเบียนสัมมนา สีฟ้า มุมขวาบน เพื่อลงทะเบียน)

แผ่นพับ

ตารางการอบรมแบบ Word

โปสเตอร์การอบรม

หนังสือเชิญข้าราชการ


วัตถุประสงค์ :

เป็นการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป ให้ทันสมัยอยู่เสมอ สำหรับใช้ในเวชปฏิบัติทั่วไป เหมาะกับแพทย์ทุกท่าน นักเรียนแพทย์ และ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์

ระยะเวลา :

วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ :

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รูปแบบ :

Lectures, Meet-The-Experts, Workshops

ค่าลงทะเบียน :

นักศึกษาแพทย์ 700 บาท
แพทย์ประจำบ้าน & แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 1,500 บาท
แพทย์และบุคคลทั่วไป
ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2562 3,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 3,500 บาท

ช่องทางการชำระ :

- โอนเงินสดเข้าบัญชี “มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (อบรมระยะสั้น)” เลขที่บัญชี 043-802032-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- เช็คธนาคาร (ต่างจังหวัดเพิ่มค่าธรรมเนียม 10 บาท) สั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (อบรมระยะสั้น)”
- ชำระผ่านบัตรเครดิต (รายละเอียดในลงทะเบียนออนไลน์) ติดต่อ: พันเอก หญิง จิระภาพร อยู่โต มือถือ: 081-985-3803 หรือ 02-763-3305