สมัครออนไลน์

การอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏบัติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 Emergency Medicine

2020-02-28 10:11:52
รายละเอียด :

จัดโดย มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (คลิกปุ่มลงทะเบียนสัมมนา สีฟ้า มุมขวาบน เพื่อลงทะเบียน และ ดาวน์โหลด Whova Event App เพื่อติดตามข่าวการประชุม และพูดคุยกับสัมคมผู้มาอบรม หลังลงทะเบียน)

หนังสือเชิญข้าราชการ


วัตถุประสงค์ :

เป็นการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป ให้ทันสมัยอยู่เสมอ สำหรับใช้ในเวชปฏิบัติทั่วไป เหมาะกับแพทย์ทุกท่าน นักเรียนแพทย์ และ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์

ระยะเวลา :

วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563

สถานที่ :

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รูปแบบ :

Lectures, Meet-The-Experts, Workshops

ค่าลงทะเบียน :

นักศึกษาแพทย์ 700 บาท
แพทย์ประจำบ้าน & แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 1,500 บาท
แพทย์และบุคคลทั่วไป
ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2563 3,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 3,500 บาท

ช่องทางการชำระ :

- โอนเงินสดเข้าบัญชี “มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (อบรมระยะสั้น)” เลขที่บัญชี 043-802032-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- เช็คธนาคาร (ต่างจังหวัดเพิ่มค่าธรรมเนียม 10 บาท) สั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (อบรมระยะสั้น)”
- ชำระผ่านบัตรเครดิต (รายละเอียดในลงทะเบียนออนไลน์) ติดต่อ: พันเอก หญิง จิระภาพร อยู่โต มือถือ: 081-985-3803 หรือ 02-763-3305