อบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติครั้งที่ 23 ประจำปี 2565 “Common Problems in Medicine”

2022-04-22 19:52:58
รายละเอียด :

- จัดโดย มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- คลิกปุ่มลงทะเบียนสัมมนา สีฟ้า มุมขวาบน เพื่อลงทะเบียน
- สอบถามเพิ่มเติม: พ.อ.หญิง จิระภาพร อยู่โต มือถือ 081-985-3803, โทรศัพท์ 02-763-3305

ตารางการอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565

- หนังสือเชิญข้าราชการ


วัตถุประสงค์ :

เป็นการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป ให้ทันสมัยอยู่เสมอ สำหรับใช้ในเวชปฏิบัติทั่วไป เหมาะกับแพทย์ทุกท่าน นักเรียนแพทย์ และ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์

ระยะเวลา :

วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2565

สถานที่ :

ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รูปแบบ :

Lectures, Meet-The-Experts, Workshops

ค่าลงทะเบียน :

- นักศึกษาแพทย์: 700 บาท
- แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด, แพทย์ใช้ทุน, แพทย์พี่เลี้ยง: 1,500 บาท
-แพทย์และบุคคลทั่วไป
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565: 3,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565: 3,500 บาท

ช่องทางการชำระ :

- โอนเงินสดเข้าบัญชี “มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (อบรมระยะสั้น)” เลขที่บัญชี 043-802032-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- เช็คธนาคาร (ต่างจังหวัดเพิ่มค่าธรรมเนียม 10 บาท) สั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (อบรมระยะสั้น)”
ติดต่อ: พันเอก หญิง จิระภาพร อยู่โต มือถือ: 081-985-3803 หรือ 02-763-3305