PMK Medicine Board Review ครั้งที่ 7

2023-10-13 09:56:43
รายละเอียด :

จัดโดย มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (คลิกปุ่มลงทะเบียนสัมมนา สีฟ้า มุมขวาบน เพื่อลงทะเบียน)
ติดต่อสอบถาม: โทร. 063-182-5144 หรือ pmkmed.boardreview@gmail.com

หนังสือเชิญข้าราชการ

ตาราง PMK MED Board Review #7


วัตถุประสงค์ :

1. เตรียมความพร้อมแพทย์ประจำบ้านเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์
2. เตรียมความพร้อมแพทย์ผู้ที่กำลังจะเข้ามารับการฝึกอบรมเป็นอายุรแพทย์
3. ฟื้นฟูวิชาการสำหรับแพทย์ทั่วไป

ระยะเวลา :

จำนวน 4 วัน วัน เสาร์-อาทิตย์ ที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 และ วัน เสาร์-อาทิตย์ ที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 17.00 น.

สถานที่ :

Virtual Meeting (Rerun 30 days)

รูปแบบ :

1. บรรยายในห้อง รวม 56 หัวข้อ
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในลักษณะ case based ร่วมกับทบทวนเนื้อหาโดยย่อของโรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่สำคัญ

ค่าลงทะเบียน :

ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ราคา 1,500 บาท
ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ราคา 2,000 บาท

ช่องทางการชำระ :

โอนเงินสดเข้าบัญชี
“มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า”
เลขที่บัญชี 043-802033-1 ธนาคารกรุงเทพ
สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า