อบรมระยะสั้น 2564

ลงทะเบียนเรียนแบบ online  https://www.pmkmedicine.com/index.php/seminar/view_detail/65
และแจ้งการส่งหนังสือและใบเสร็จได้ทาง email ที่ส่งไปในการลงทะเบียน หรือhttps://forms.gle/qERo4DuBMwpkdbQJ9

ลงทะเบียนเรียนแบบ online https://www.pmkmedicine.com/index.php/seminar/view_detail/65 และแจ้งการส่งหนังสือและใบเสร็จได้ทาง email ที่ส่งไปในการลงทะเบียน หรือhttps://forms.gle/qERo4DuBMwpkdbQJ9