สมัครออนไลน์

อบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 22 ประจำปี 2564 “Primer on Medicine”

2021-07-05 14:16:57
รายละเอียด :

- จัดโดย มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- คลิกปุ่มลงทะเบียนสัมมนา สีฟ้า มุมขวาบน เพื่อลงทะเบียน
- สอบถามเพิ่มเติม: พ.อ.หญิง จิระภาพร อยู่โต มือถือ 081-985-3803, โทรศัพท์ 02-763-3305

หนังสือเชิญข้าราชการ


วัตถุประสงค์ :

เป็นการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป ให้ทันสมัยอยู่เสมอ สำหรับใช้ในเวชปฏิบัติทั่วไป เหมาะกับแพทย์ทุกท่าน นักเรียนแพทย์ และ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์

ระยะเวลา :

วันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2564 และ 10 - 11 ธันวาคม 2564

สถานที่ :

จัดการประชุมแบบ Online Meeting

รูปแบบ :

Lectures, Meet-The-Experts, Workshops

ค่าลงทะเบียน :

-นักศึกษาแพทย์: 700 บาท
-แพทย์ประจำบ้าน & แพทย์ประจำบ้านต่อยอด: 1,500 บาท
-แพทย์และบุคคลทั่วไป
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564: 2,500 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564: 3,000 บาท

ช่องทางการชำระ :

- โอนเงินสดเข้าบัญชี “มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (อบรมระยะสั้น)” เลขที่บัญชี 043-802032-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- เช็คธนาคาร (ต่างจังหวัดเพิ่มค่าธรรมเนียม 10 บาท) สั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (อบรมระยะสั้น)”
- ชำระผ่านบัตรเครดิต (รายละเอียดในลงทะเบียนออนไลน์) ติดต่อ: พันเอก หญิง จิระภาพร อยู่โต มือถือ: 081-985-3803 หรือ 02-763-3305