แผนก


โรคภูมิแพ้

พันธกิจ
“ผลิตอายุรแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิกที่มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับจากสมาคมวิชาชีพ และมีคุณธรรม”


"หลักสูตรการฝึกอบรบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก ปีการศึกษา 2563"
https://www.pmkmedicine.com/uploads/article_download/20210305_085525_60418f8d92e98_upload.pdf

แพทย์ที่ปรึกษา

พล.ต.หญิง รัตนาภรณ์ เฟื่องทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) Certificate in Pediatric Diplomate Amercan Borad of Pediatric Diplomate American Sub-Board of Allergy & Immunology.

พล.ต. รศ. อธิก แสงอาสภวิริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)นบ.

อาจารย์แพทย์

พ.อ. ปณิธาน ประดับพงษา

หัวหน้าแผนก

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) วว.(อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้)

พ.ท. วัฒน์ มิตรธรรมศิริ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) วว.(อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้)

พ.ท. ธเดช บุญปิยทัศน์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)